Gedragscode Gedragscode Tolk Fouad Said

Het aannemen van een tolkopdracht

I.I Een tolk moet, voordat hij een opdracht aanneemt, nagaan of hij zich, binnen deze opdracht, aan de Beroepscode kan houden en of hij de opdracht aankan. Hierbij stelt zij zich ten aanzien van de opdracht de volgende vragen:

    *    * Ben ik voor deze opdracht deskundig genoeg?

    *   * Beschik ik over voldoende vaardigheden?

    *   * Kan ik met mijn maatschappelijke en ethische opvattingen deze opdracht goed uitvoeren?

Als de tolk een van deze drie vragen ontkennend moet beantwoorden, dient zij de opdracht terug te geven.

Relaties met klanten

II.I De tolk informeert naar de kennis bij de klanten over de Beroepscode van tolken  en  gedragsregels waaraan de tolk zich moet houden. Als hij van mening is dat deze kennis onvoldoende is, verstrekt de tolk terplekke de benodigde informatie.

II.II De tolk respecteert de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van iedere klant en toont dat in zijn houding en gedrag naar de klanten. Wanneer de tolk voor minderjarige personen werkt, ligt de directe verantwoordelijkheid voor de klanten bij de ouder(s) of verzorger(s).

II.III De tolk maakt, in houding en aandacht, geen verschil tussen geen klanten.

II.IV De tolk houdt zich aan de functies die in het Beroepsprofiel beschreven zijn.

De tolksituatie

III.I De tolk vertaalt de boodschap volledig en naar waarheid, zowel qua inhoud als qua bedoeling van de klanten. De tolk houdt daarbij rekening met sociale en culturele verschillen.

III.II De tolk zal tijdens de tolksituatie geen andere functie vervullen, zoals bijvoorbeeld die van adviseur of hulpverlener.

III.III De tolk is verantwoordelijk voor de communicatie en niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de tolksituatie. De tolk moet, als hij vindt dat hij taalkundig of tolktechnisch niet of onvoldoende bekwaam is, dat onmiddellijk aan de klanten vertellen en met hen overleggen over mogelijke oplossingen. Wanneer tijdens de tolksituatie blijkt dat de tolk en klanten verschillende maatschappelijke en/of ethische opvattingen hebben, dan zal de tolk deze niet van invloed laten zijn op de tolksituatie. In beide gevallen zal de tolk - indien nodig - uit de tolksituatie terugtreden.

III.IV De tolk stelt zich qua houding, gedrag en uiterlijk zodanig op dat de aandacht voor het tolken zelf niet gestoord wordt.

Zwijgplicht

IV.I Al vanaf het eerste contact wordt de informatie over de tolkopdracht door de tolk als vertrouwelijk beschouwd. Bij het aannemen van de tolkopdracht gaat de tolk een vertrouwensrelatie met de betrokken personen of groepen aan, wat betekent dat hij zwijgplicht heeft. De tolk bewaart strikte geheimhouding over wat hij tijdens een tolksituatie hoort of ziet.

IV.II De tolk gebruikt de kennis en informatie, die hij door het tolken gekregen heeft, niet in zijn eigen voordeel en werkt er niet aan mee dat anderen van die kennis gebruik of misbruik kunnen maken of zich daardoor kunnen bevoordelen.

IV.III Wanneer de tolk tijdens de beroepsuitoefening informatie krijgt waaruit blijkt dat het mentaal of fysiek welzijn van derden in gevaar kan komen of dat zelfs hun leven in gevaar zou komen, kan hij dit aan de daartoe aangewezen instanties melden.

  COLLEGIALE CONTACTEN

V.I De tolk helpt zonodig zijn collega-tolken met zijn eigen deskundigheid en ervaring.
V.II
De tolk uit geen kritiek op collega-tolken en klanten tijdens een tolksituatie. In een kring van collega's, tijdens bijvoorbeeld intervisie, mag men wel onderling feedback geven; dit is zelfs gewenst.
V.III
Tijdens collegiale contacten dient de tolk de zwijgplicht in acht te nemen.
V.IV
Wanneer een tolk meent, dat een collega zich niet overeenkomstig deze Beroepscode gedraagt, kan hij haar of hem daarop wijzen; bij verschil van mening kan hij zich tot de geëigende instanties wenden.